Conference presentation

I am speaking today at the Imago Mundi Conference organised by the Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw. My presentation concerns working memory of conference interpreters. Here is the abstract (in Polish):

Dobrą pamięć często wymienia się jako jedną z bardzo pożądanych cech tłumacza słowa żywego. Dlatego też jest ona przedmiotem wielu badań psycholingwistycznych i przekładoznawczych (np. Padilla et al. 1995; Christoffels 2004; Christoffels, De Groot i Kroll 2006).
Autorka niniejszej prezentacji omówi szereg badań nad pamięcią operacyjną (working memory) w tłumaczeniu oraz ich metodologię. Następnie przedstawi wyniki swojego badania z udziałem 15 polskich tłumaczy pracujących dla instytucji europejskich (Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego) i 24 nietłumaczących osób dwujęzycznych. Eksperyment został przeprowadzony na podstawie metodologii Automated Reading Span (Unsworth et al. 2005), gdzie badani zapamiętują kolejność liter, oceniając jednocześnie logiczność zdań. Układ badania uniemożliwia pełne wykorzystanie pętli fonologicznej i mechanizmu bezgłośnego powtarzania (subvocal rehearsal) do zapamiętania liter. Jest zatem szczególnie przydatny przy badaniu pamięci tłumaczy konferencyjnych, bowiem w tłumaczeniu symultanicznym zachodzi podobny mechanizm blokowania mechanizmu bezgłośnego powtarzania tekstu źródłowego w wyniku artykulacji przez tłumaczy tekstu docelowego.
Wyniki eksperymentu będą przyczynkiem do badań nad wykorzystaniem pamięci operacyjnej, a w szczególności pętli fonologicznej w tłumaczeniu ustnym i pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy metodologia Automated Reading Span jest właściwą metodą do badania pamięci u tłumaczy słowa żywego.